:: เรื่อง : ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 เม.ย. 2563 14:21:54    อ่าน (000276)
             ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :    
 
ไฟล์แนบ : Download