:: เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 27 เม.ย. 2558 12:16:33    อ่าน (001089)
             โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน ๕๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๑ กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ หลัง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส่วนสำนักปลัดฯ    
 
ไฟล์แนบ : Download