:: เรื่อง : ประกาศสอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระอุ้ย หมู่ที่ ๔
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 01 เม.ย. 2558 11:25:12    อ่าน (000578)
             สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระอุ้ย หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๑.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๓๕ ตร.เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามเปี้ยกำหนด จุดเริ่มต้นจากที่นายจำนง โพธิ์ชัยเหลา ถึงที่นายถี นันทะฝาด งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.-(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สามารถขอซือและยื่นเอกสารได้ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย (ชั้น ๒) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.ผู้สนใจงานสอบราคาจ้าง ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าวได้ในราคา ชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส่วนสำนักปลัดฯ    
 
ไฟล์แนบ : Download