:: เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๑๙
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 ม.ค. 2558 10:21:21    อ่าน (000787)
             โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๑๙ ถนนกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๓๕ ตร.เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านจำปา ถึงที่นายสมาน จรัญเสริฐ รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามเปี้ยกำหนด งบประมาณ ๕๒๑,๕๐๐ บาท
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส่วนสำนักปลัดฯ