:: เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๘
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 ม.ค. 2558 10:17:10    อ่าน (000804)
             โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๘ ถนนกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๓๕ ตร.เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น จากที่นางมรี แดนระเบียบ ถึงบริเวณหนองจอก รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามเปี้ยกำหนด งบประมาณ ๕๒๑,๕๐๐ บาท
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส่วนสำนักปลัดฯ