:: เรื่อง : มท0808.2/ว252 ลว. 22 ม.ค. 53 มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
     
 
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 09 ต.ค. 2557 14:26:09    อ่าน (026847)
             มท0808.2/ว252 ลว. 22 ม.ค. 53 มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผู้ดูแลระบบ    
 
ไฟล์แนบ : Download