ว่าที่ร้อยตรี จตุพล บุญเกิด
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 153101
Page Views 240104
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.56 KB

>> พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.54 KB

>> พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB

>> พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.48 KB

>> พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB

>> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.51 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.97 KB