นายวิชัย สีแพงมล
นายก อบต.ขามเปี้ย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 259074
Page Views 404016
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
1.  สภาพทั่วไป
  1.1  ที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย  ตั้งอยู่หมู่ที่  19  ตำบลขามเปี้ย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย  2.00  กิโลเมตร  
    ทิศเหนือ  จดตำบล  อัคคะคำ  ,ตำบลคำพอุง  อำเภอโพธิ์ชัย
    ทิศใต้  จดตำบลหนองตาไก้  อำเภอโพธิ์ชัย
    ทิศตะวันออก  จดตำบลนาอุดม  อำเภอโพนทอง
    ทิศตะวันตก  จดตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์
  1.2  มีเนื้อที่  โดยประมาณ  52.8  ตารางกิโลเมตร  หรือ  33,000  ไร
  1.3  ภูมิประเทศ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนแบบลูกคลื่นลอนลาดสลับกับที่ราบสภาพพื้นที่เป็นป่าประมาณ  5  %  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่ำ  โครงสร้างของดินไม่อุ้มน้ำ           ทำให้เกิดการพังทลายของดินได้ง่าย
  1.4  จำนวน  หมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน
     จำ นวนประชากร    รวม  5,314    ชาย  2,661  หญิง  2,653
  1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
    -  จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่เทศบาลชัยวารี
  1.6  ประชากร
    -  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,221  คน  แยกเป็นชาย  2,605  คน  หญิง  2,616  คน  จำนวน  ประชากรหนาแน่นเฉลี่ย  98.89  คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,037  ครัวเรือน
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
  2.1  อาชีพ
    ราษฎรประกอบอาชีพทำนา  เป็นอาชีพหลัก  รองลงไป  ทำไร่  ค้าขาย  รับจ้างและอื่น ๆ
  2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
   
- ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 3 ปั้ม
- ปั้มน้ำมันหลอด 1 ปั้ม
- ร้านค้า 46 ร้านค้า
- ร้านซ่อมรถ 2 แห่ง 
- โรงขนมจีน  2 แห่ง
- โรงสี 14 โรง 
- ค้าไม้      2 แห่ง
- วัสดุก่อสร้าง  2 แห่ง
- โรงน้ำแข็ง  1 โรง
- ร้านอินเตอร์เน็ต 3 แห่ง   
3.  สภาพสังคม 
  3.1  การศึกษา 
    - โรงเรียนประถมศึกษา                                5      แห่ง                                                                        
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    3      แห่ง                                                                       
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            12      แห่ง
  3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    -  วัด / สำนักสงฆ์                                       10      แห่ง
  3.3  สาธารณสุข
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล             1        แห่ง       
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ              100  %
4.  การบริการพื้นฐาน
  4.1  การคมนาคม
    สภาพการคมนาคมในเขต  อบต.ขามเปี้ย  ถนนลาดยางตัดผ่านไปยังตำบลอัคคะคำ ตำบลบัวคำ  ตำบลโพธิ์ศรี  และอำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมาก
  เป็นถนน คสล.  และถนนลูกรัง  บางสายถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  หมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย  5  กิโลเมตร
  4.2  การโทรคมนาคม
    -  ในเขต  อบต.  ขามเปี้ย  มีตู้ไปรษณีย์           จำนวน      12     แห่ง
  4.3  การไฟฟ้า 
    -  ในเขต  อบต.ขามเปี้ย  การใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน
  4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    -  ลำน้ำ, ลำห้วย (ห้วยทราย  ห้วยอัคคะคำ)       จำนวน   2    สาย                                                                                                                        
-  บึง หนองและอื่น ๆ  (หนองสิม, หนองขอนดอก, หนองแสง, บึงทรายมูล, หนองไฮน้อย, หนองหงส์, หนองแวงใหญ่, หนองฮาง, หนองจอก)  จำนวน  9  แห่ง
  4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    1.  สระน้ำ                                             จำนวน          5         แห่ง                                                                     
2.  ถังเก็บน้ำ  ขนาดความจุ  20  ลบม.     จำนวน          4        แห่ง                                                                     
3.  ประปาหมู่บ้าน                                  จำนวน         11       แห่ง                                                                  
4.  ถังเก็บน้ำฝน ฝ.  99                           จำนวน          2        แห่ง                                                                     
5.  ฝาย                                                  จำนวน          5        แห่ง
5.  ข้อมูลอื่น
  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่เขต  อบต. ขามเปี้ย  ทรัพยากรป่าไม้ในเขต  อบต.ขามเปี้ย  ส่วนใหญ่  เป็นป่าโปร่งสภาพพื้นที่เป็นป่าประมาณ  5 %  ส่วนใหญ่เป็นไม้แดง, ไม้รัง ,
ไม้ประดู่ , ไม้ยาง, ไม้แตง และอื่น ๆ หากมองถึงศักยภาพของชุมชนแล้ว  อบต.ขามเปี้ย  ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  ทำไร่เป็นอาชีพรอง  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากยังใช้สารเคมีทำให้คุณภาพ ของดินเสื่อมคุณภาพและขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมเข้าไปผลิต  รวมทั้งยังขาดความรู้ด้านการปลูกพืชอื่น ๆ ที่ตลาดมีความต้องการ
6.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
  ก.  ศักยภาพของบุคลากร                                            จำนวน            76          คน  
    - ฝ่ายบริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย                    จำนวน              4          คน                  
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง    จำนวน            24          คน                
- พนักงานส่วนตำบล                                                            จำนวน            18          คน         
- ลูกจ้างประจำ                                                                    จำนวน              4          คน                   
- ลูกจ้างชั่วคราว                                                                  จำนวน            23          คน
    แยกตามสายงาน
    -  ส่วนสำนักปลัด                                                จำนวน            23         คน                                         
-  ส่วนการคลัง                                                   จำนวน              7          คน                                           
-  ส่วนโยธา                                                        จำนวน            11         คน
    ระดับการศึกษา  
    -  ประถมศึกษา                                                 จำนวน               1         คน                                           
-  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                               จำนวน            28         คน                                             
-  ปริญญาตรี                                                    จำนวน            17         คน                                           
-  สูงกว่าปริญญาตรี                                          จำนวน              2          คน
  ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
    1.  การรวมกลุ่มของประชาชน 
    -  กลุ่มเกษตรกร                              1        กลุ่ม    สมาชิก      304       คน                                            
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตร                       5        กลุ่ม     สมาชิก      162      คน                                               
-  กลุ่มทอผ้า                                  11      กลุ่ม    สมาชิก      76          คน                                        
-  กลุ่มสานกระติบข้าว                     1       กลุ่ม    สมาชิก       250      คน                                         
-  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์                     1       กลุ่ม    สมาชิก       71        คน                                           
-  กลุ่มออมทรัพย์                           20      กลุ่ม     สมาชิก     1,593    คน                                           
-  กลุ่มเพาะเห็ด                               1        กลุ่ม     สมาชิก        12     ครัวเรือน
- กลุ่มเกษตรกรเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 1 กลุ่ม     สมาชิก           20       คน
    2.  จุดเด่นของพื้นที่ 
    1.  ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษามีฐานะปานกลางสามารถส่งลูกหลานศึกษาต่อในระดับมัธยม อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้
2.  มีไฟฟ้าทั่วถึงทุกหมู่บ้าน                                                                                                                             
3.  มีแหล่งน้ำซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้                                                                               
4.  มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
  ค. ศักยภาพการพัฒนา  อบต.ขามเปี้ย 
    1.  จุดแข็ง 
    1.1  เป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวและข้าวจ้าว                                                                                                      
1.2  เป็นแหล่งผลิตยางพารา                                                                                                                                  
1.3  แรงงานมีมากและราคาถูก                                                                                                                             
1.4  เป็นเมืองที่มีความสงบและพลเมืองมีการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นอย่างดี   
1.5  เป็นแหล่งผลิตผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้ามัดยอม
    2.  จุดอ่อน 
     2.1  มีปัญหาภัยธรรมชาติ                                                                                                                                      
2.2  เส้นทางผิวจราจรไม่ดี                                                                                                                                     
2.3  ประชาชนมีการศึกษาต่ำ                                                                                                                                          
2.4  ระบบการบริหารการจัดการยังไม่ดีพอ                                                                                                                 
2.5  ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำ ไม่จูงใจเกษตรกร                                                                                              
2.6  เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมี                                                                                                                                 
2.7  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง                                                                                                                               
2.8  แรงงานขาดทักษะในการทำงาน
    3.  โอกาส     
    3.1  นโยบายสนับสนุนสินค้า OTOP                                                                                                                     
3.2  นโยบายการพัฒนาด้าน  ICT                                                                                                                                 
3.3  ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก                                                                                                                              
 
3.4  มีโอกาสในการลงทุนในด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา                                                                                 
3.5  กระแสความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ(อาหารปลอดสารพิษ)                                                                      
3.6  นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ถนนเชื่อมโยงระหว่างประเทศ)
    4.  อุปสรรค   
    4.1  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ                                                                                                                                      
4.2  การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมีต้นทุนถูกกว่า/ แรงงานราคาถูก