รู้จักกับตำบลบามเปี้ยเกี่ยวกับตำบลบุคลากร อบต.ข่าวสาร อบต.ระเบียบต่างๆห้องสนทนาบริการประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.
 
.
แหล่งน้ำสำคัญ
 
.
วัดขามเปี้ย (หลวงปู่ใหญ่)
 
.
ผักผลไม้ของหมู่บ้าน
.
ผ้าห่มลายสองประยุกต์
 
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
 
 
 


ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย30 มิ.ย. 2020 15:21:11 อ่าน (000036)

ประกาศผลสรรหาพนักงานจ้าง

26 มิ.ย. 2563 09:46:47
อ่าน (000046)
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 
แบบประผลการปฏิบัติราชการ (แบบใหม่) 2563  
05 ส.ค. 2563 14:16:00

อ่าน (000005)
ประกาศการแสดงเจตจำนงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2563
30 มิ.ย. 2563 16:37:33

อ่าน (000034)
รายงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25663 (ครึ่งปีแรก)
30 มิ.ย. 2563 15:50:09

อ่าน (000034)
รายงานการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรก งบประมาร 2562
24 มิ.ย. 2562 16:11:46

อ่าน (000302)
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานพนักงานจ้าง 2562
24 มิ.ย. 2562 16:02:36

อ่าน (000248)
หลักเกณฑ์ประกอบการต่อสัญญาจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 2562
24 มิ.ย. 2562 16:01:00

อ่าน (000261)
ประกาศการกำหนดวันขาด ลา มาสาย 2562
24 มิ.ย. 2562 15:58:51

อ่าน (000413)
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2562
24 มิ.ย. 2562 15:56:02

อ่าน (000249)
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เปิดใช้บริการแล้ว
09 ต.ค. 2557 14:38:12

อ่าน (001277)
อ่านทั้งหมด >>>   
 
อ่านทั้งหมด >>>   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองแวงใหญ่ ม.3,15,20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08 มิ.ย. 2563 14:37:27
  อ่าน (000052)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว ม.18 ด้วยวิธีประวกดอิเล็กทรอนิกส์
08 มิ.ย. 2563 14:30:04
  อ่าน (000044)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงใหญ่ ม.3,15,20 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
08 มิ.ย. 2563 14:28:10
  อ่าน (000044)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ(น้ำยางพารา)
09 ก.ย. 2562 18:38:34
  อ่าน (000232)
ประกาศจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
20 มิ.ย. 2562 13:02:02
  อ่าน (000240)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
20 มิ.ย. 2562 11:41:31
  อ่าน (000263)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
06 พ.ย. 2561 15:36:49
  อ่าน (000284)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
06 พ.ย. 2561 15:33:56
  อ่าน (000288)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
06 พ.ย. 2561 15:31:35
  อ่าน (000251)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 2558 12:16:33
  อ่าน (000887)
ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3
30 เม.ย. 2563 14:21:54
  อ่าน (000067)
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
30 เม.ย. 2563 14:19:19
  อ่าน (000104)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
30 เม.ย. 2563 14:11:28
  อ่าน (000070)
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
30 มี.ค. 2563 13:52:06
  อ่าน (000087)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง
24 มี.ค. 2563 09:54:10
  อ่าน (000096)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป้นพนักงานจ้าง
03 ก.พ. 2563 13:13:19
  อ่าน (000112)
รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
03 ม.ค. 2563 10:13:39
  อ่าน (000142)
มาตรฐานคุณธรรมจริยะธรรม (ขามเปี้ย) - 2562
28 มิ.ย. 2562 09:09:34
  อ่าน (000240)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562
28 มิ.ย. 2562 09:00:37
  อ่าน (000232)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
22 มี.ค. 2562 15:35:10
  อ่าน (000284)
:: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบ
06 พ.ย. 2561 14:32:50

อ่าน (000305)
:: มท0808.2/ว252 ลว. 22 ม.ค. 53 มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
09 ต.ค. 2557 14:26:09

อ่าน (024994)
:: กค(กวพ)0421.3ว193 ลว 8 มิ.ย 52 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ
09 ต.ค. 2557 14:18:23

อ่าน (007033)
 
อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >>
 

         
   
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
                      รหัสไปรษณีย์ 45230  โทรศัพท์ : 043-611-944
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  คน
จัดทำโดย : teamworkdesign